kaarten

Skiednis

Hjir fynst in oersjoch fan stikken, foto's en knipsels út de skiednis fan it Iepenloftspul Jorwert. De kommende tiid wurdt wurke oan it fierder digitaal meitsjen fan ús argyf en it oanfuljen fan dit diel fan de website. Hast materiaal of in moai ferhaal dat de muoite wurdich wêze kin foar ús argyf? Lit it ús witte!


Wolle jo wat sykje yn de skiednis fan it Iepenloftspul dan kinne jo hjir telâne.


Foarbyld: Tjerk, Iepen, De jacht, Maraton
Bitter Swiete Pil
2024

Bitter Swiete Pil

#Maten
2023

#Maten

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
De Jacht
2022

De Jacht

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
#Freonen?!
2021

#Freonen?!

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
Stjer yn it tsjuster
2019

Stjer yn it tsjuster

Tjerk Kooistra en Ekko de Bakker
De famylje Bellier
2018

De famylje Bellier

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
It Bjusterbaarlike  foarfal fan de hûn yn de nacht
2017

It Bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
Londen '68
2016

Londen '68

Tjerk Kooistra
Augustus
2015

Augustus

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
Maraton
2014

Maraton

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
De kloklieder fan Nijdaam
2013

De kloklieder fan Nijdaam

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
De Goede, de Minne en de Lillike
2012

De Goede, de Minne en de Lillike

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
Bohemia
2011

Bohemia

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
It Feest
2010

It Feest

Tjerk Kooistra & Ekko de Bakker
Tuskentiid
2009

Tuskentiid

Tjerk Kooistra
Jou my wjukken
2008

Jou my wjukken

Tjerk Kooistra
Dûbele Nelson
2007

Dûbele Nelson

Tjerk Kooistra
Full Monty - Alles út
2006

Full Monty - Alles út

Romke Toering
Kabaret
2005

Kabaret

Romke Toering
Op Hoop fan Segen
2004

Op Hoop fan Segen

Romke Toering
Ik wol spylje!
2003

Ik wol spylje!

Romke Toering, Marijke de Vlas
De feint fan twa masters
2002

De feint fan twa masters

Romke Toering, Marijke de Vlas
Utblaasd
2001

Utblaasd

Romke Toering, Marijke de Vlas
Venetiaans Karnaval
2000

Venetiaans Karnaval

Romke Toering, Marijke de Vlas
Zorba
1999

Zorba

Romke Toering, Marijke de Vlas
Slauerhoff & Jorwert
1998

Slauerhoff & Jorwert

Romke Toering, Marijke de Vlas
Oliver!
1997

Oliver!

Romke Toering, Marijke de Vlas
In Sinterske Opera
1996

In Sinterske Opera

Romke Toering, Marijke de Vlas
Anatevka / in spylman op it dak
1995

Anatevka / in spylman op it dak

Romke Toering, Marijke de Vlas
Midsimmernachtdream
1994

Midsimmernachtdream

Romke Toering, Marijke de Vlas
Myn leave Lyske
1993

Myn leave Lyske

Romke Toering
In healegeare hear
1992

In healegeare hear

Romke Toering
De bochel fan de Notre Dame
1991

De bochel fan de Notre Dame

Romke Toering
De tolfte nacht, of: Wat jo wolle
1990

De tolfte nacht, of: Wat jo wolle

Jaap de Knegt
Don Camillo en de lytse wrâld
1989

Don Camillo en de lytse wrâld

Jaap de Knegt
De Nepert
1988

De Nepert

Romke Toering
De fleurige froulju
1987

De fleurige froulju

Romke Toering
Bommel en de Frisomanen
1986

Bommel en de Frisomanen

Romke Toering
Sirkus Knie
1985

Sirkus Knie

Romke Toering
Don Quichot yn Fryslân
1984

Don Quichot yn Fryslân

Romke Toering
Bombaarje om Bombaarje
1983

Bombaarje om Bombaarje

Romke Toering
Tijl Ulespegel
1982

Tijl Ulespegel

Romke Toering
Heit dêr leit in lyk
1981

Heit dêr leit in lyk

Romke Toering
Dûnsjende dieven
1980

Dûnsjende dieven

Romke Toering
Rûzewyntsje
1979

Rûzewyntsje

Romke Toering
Fanfarella
1978

Fanfarella

Romke Toering
De boargerman-edelman
1977

De boargerman-edelman

Romke Toering
Amor by 't ammerfol
1976

Amor by 't ammerfol

Romke Toering
Yn 'e wite guds
1975

Yn 'e wite guds

Romke Toering
De Waeijer
1974

De Waeijer

Pyt van der Zee
Harten is troef
1973

Harten is troef

Pyt van der Zee
Yn 't eibertsnêst
1972

Yn 't eibertsnêst

Pyt van der Zee
Op ’t kantsje ôf
1971

Op ’t kantsje ôf

Tabe Beintema
Lyk om lyk
1970

Lyk om lyk

Pyt van der Zee
It doarp wol bistean
1969

It doarp wol bistean

Pyt van der Zee
Heibel yn Hylpen
1968

Heibel yn Hylpen

Pyt van der Zee
De helt fan Waterloo
1967

De helt fan Waterloo

Pyt van der Zee
Don Quichot op 'e brulloft fan Kamacho
1966

Don Quichot op 'e brulloft fan Kamacho

Pyt van der Zee
Tûkelteammen om Amor
1965

Tûkelteammen om Amor

Pyt van der Zee
Dundo Maroje
1964

Dundo Maroje

Pyt van der Zee
Fanfarella, of: Hjir is noait hwat to rêdden
1963

Fanfarella, of: Hjir is noait hwat to rêdden

Pyt van der Zee
In dream yn 'e simmer
1962

In dream yn 'e simmer

Pyt van der Zee
De spylman fan it roekefeest
1961

De spylman fan it roekefeest

Pyt van der Zee
It doarp wol bistean
1960

It doarp wol bistean

Pyt van der Zee
It singelier geheim
1959

It singelier geheim

Pyt van der Zee
1) De útdrager; 2) De seinekeapman
1958

1) De útdrager; 2) De seinekeapman

Wibe Koldyk
1957

De rike skoaijer

Tsj. De Jong
Fokke Hoara
1956

Fokke Hoara

Tabe Beintema
(Seerp fan Galama)
1955

(Seerp fan Galama)

De klokken fan Jorwert
1954

De klokken fan Jorwert

Ds. AC Verstoep
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert