Skiednis

Hjir fynst in oersjoch fan stikken, foto's en knipsels út de skiednis fan it Iepenloftspul Jorwert. De kommende tiid wurdt wurke oan it fierder digitaal meitsjen fan ús argyf en it oanfuljen fan dit diel fan de website. Hast materiaal of in moai ferhaal dat de muoite wurdich wêze kin foar ús argyf? Lit it ús witte!


De ynstoarten toer, dêr't alles mei begûn is.


Wolle jo wat sykje yn de skiednis
fan it Iepenloftspul dan kinne jo hjir telâne.