Hjir kinne jo de kaarten bestelle foar de foarstelling, ek at jo Freon of Rabolid binne.
Jo koartingen wurde automatysk ferwurke.
Ek de kaarten foar de bedriuwsjûn (saaklik) kinne hjir besteld wurde.
  • As Freon kinne jo foar elke jûn (útsein de Bedriuwsjûn) kaarten keapje.
  • As lid fan de Rabobank kinne jo kaarten keapje foar de foarstelling fan tiisdei 3, tongersdei 5 of tiisdei 10 septimber.
  • De bedriuwsjûn is op tongersdei 19 septimber.
De kaarten foar de reguliere foarstellings kostje yn de foarferkeap € 23,50.
De kaarten foar de bedriuwsjûn kostje € 65,00 (eks btw).

Persoanlike ynformaasjeFreon wurde


Freonen krije 10% koarting (€ 2,35 per kaart) op de reguliere kaartpriis, foar maksimaal 10 persoanen. Freonen ûntfange in poster mei in lytse ferrassing. Freon wurde kostet € 25,- per jier. Oant je opsizze bliuwe je lid.

Wolle jo freon wurde?


Bestelling


Datum foarstelling
Oantal kaarten
Koartingskoade
Rabo-leden/Freonen

Jo krije in befêstiging yn de mail. Dy hoege jo net te printsjen, jo kinne it nûmer meinimme nei de kassa. By de kassa kinne jo it nûmer omwikselje foar jo kaart.

Wolle jo graach per kaart in e-mail ûntfange? Set dan ûndersteand finkje efkes út.

Ja, ik wol graach meardere kaarten kombinearje.

Ite foarôfWolle jo foar de foarstelling lekker ite? Boek dan in arranzjemint foar € 18,75 de persoan ekstra.
Wêr: Kafee Herberch Het Wapen van Baarderadeel
Tiid: Fan 18:00 oere ôf
Mearpriis: € 18,75 de persoan

Ja, ik wol foarôf ite (mearpriis € 18,75 de persoan).

Bank kar


Jo bank
Ha jo al kaarten besteld, mar binne jo dizze kwyt rekke,
dan kinne jo se hjir nochris opfreegje.