meiwurkers

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan de meiwurkers fan it iepenloftspul Jorwert.

Bestjoer

Harry  Kaspers
Foarsitter

Daniel  Postma
Nelleke Meindertsma
Melle Tilma
Leontien Middelweerd-Wijbenga

Produksje

Jildou Tjoelker
Tjerk Kooistra
Ekko de Bakker
Gido Bamboe
Dianne Bonnema
Aeltsje Westra

Spilers

Bauke Klaas Haanstra
Sybrecht Speerstra
Popke van der Zee
Fenna Bijlsma
Chantal van Sluys
Doete Stenekes
Lodewijk Riedhorst
Sjoukje Jager
Sjoerd  van Beem

Technyk

Gido Bamboe
Yme Kramer
Patrick Kramer
Wouter Bouma
Tjeerd Zijlstra
Leon Nagel

Bouploech

Yde Terpstra
Dirk Limburg
Jelte Dijkstra
Jan Lek
Geart Siesling
Bonne Hylkema
Sake  Castelein
Simon Kooistra
Wytze Blanke

Kostúms

Dianne Bonnema
Paula Keuning
Ellen  Feijen
Ytsje Langenkamp
Hessie Rozenberg
Wieke Brandenburgh
Jetske Broersma
Jikke van der Berg

Kap en grime

Jikke van den Berg

Rekwisiten

Aeltsje Westra
Greet van der Haar
Adrie Kaspers

Fotografy

Piet Douma
Guus van de Sande

Parkearploech

Anne Bouke de Bakker
Sietske Visser
Harm Groenhof
Ido Kuperus
Tom den Boer
Miente van der Heide
Bonne Hylkema
Wouter Hylkema
Tjalling Rodenhuis
Hindrik Meinsma
Ulbe Blanke
Cor de Bakker

Broadsjesmarders

Sjoukje de Vries
Jettie  van der Ploeg
Petra Ottema

Lêskommisje

Jan Schotanus
Sybrecht Speerstra
Sjoerd van Beem
Tjerk Kooistra

Kaartferkeap en kassa

Karin van Dijken
Afke Siderius
Sita van der Hem
Adrie Kaspers
Murkje Hoekstra

Ad-hokploech

Pieter  Bruinsma
Binke Bakker
Theun Siderius
Hamid Al Zaidan
Safwat Al Zaidan
Broer Siderius
Miente van der Heide

Changementen

Reinder  Hylkema
Pyke  Kramer
Gawat Al Zaidan
Safwan  Al Zaidan
Wiebe Siemen  Leenstra
Jurjen  Miedema

Tribunebou

Karel Kolkman
Cees  Wiedijk
Christian Visser

Pr

Jildou Tjoelker
Janneke de Boer
Wybo Smids
Nynke Eerligh
Anke Meijer
Annemarijke Haaima

Webside

Wybo  Smids
Nanne Hoitenga
Mattheo van Rijs

Boekjeútdielers

Siebren Dyk
Tryntsje van der Meer
Tity Greydanus
Sjoukje de Vries
Doede Ottema
Petra Ottema
Mathieu van den Boogaard
Pieter de Haas
Carmen Ybema

Oare tûzenpoaten

Mei tank oan

Mattheo van Rijs
Karel  Kolkman
Christian  Visser
Martin Visser
Gjalt  van der Hem
Coby Buren
Iemkje van der Heide
Marja Schotanus