De CD is út! Tip foar yn 'e skoech?

Tongersdei 17 novimber

De CD is út! Tip foar yn 'e skoech?

Jawis! De CD mei de ferskes fan Bohemia is út! Genietsje nei mei Reade Wyn, Dyk fan in frommes en al dy oare moaie nûmers... Foar 12,50 bist al keapman, en besoargje we 'm ek noch by dy thús. Klik op 'cd bestelle' yn it menu of hjir om de CD te bestellen. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert