kaartferkeap

kaarten ruilje

gasteboek

Oanmelde foar de nijsbrief

Data's Iepenloftspul Jorwert

Speel data     1ste reserve avond Zaterdag 2 sept 20.30 uur Première Zondag 3 sept Dinsdag 5 sept 20.30 uur Raboleden Woensdag 6 sep Vrijdag 8 sept     20.30 uur Regulier Zondag 10 sept Zaterdag 9 sept  20.30 uu...

Us kaartferkeap is iepen!

www.iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop/   It Foarfal is de Jorwerter bewurking frij nei it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren haadstêden en alle prymgetal...

It stik fan 2017

It Iepenloftspul Jorwert makket yn 2017 in multymediaal spektakel: It Foarfal. Rûnom yn de Notaristún komme projeksjeskermen te stean. It publyk wurdt mei fideobylden meinommen yn de wrâld en yn de holle fan in jonge mei autisme. It foarfal is de Jorwerter bewurking frij nei it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de na...

Kaarten mei koarting bestelle? Wurd Freon!

Oant 10 kaarten mei 10% koarting it stik bestelle en it Iepenloftspul Jorwert stypje? Wurd dan Freon foar 20 euro jiers. Freon wurde kin by it bestellen fan kaarten of troch te mailen nei info@iepenloftspuljorwert.nl.