kaartferkeap

kaarten ruilje

gasteboek

Oanmelde foar de nijsbrief

Us kaartferkeap is iepen!

www.iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop/   It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurking fan it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren haads...

It stik fan 2017

It Iepenloftspul Jorwert makket yn 2017 in multymediaal spektakel: It wûnderlike foarfal mei de hûn. Rûnom yn de Notaristún komme projeksjeskermen te stean. It publyk wurdt mei fideobylden meinommen yn de wrâld en yn de holle fan in jonge mei autisme. It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurkin...

Kaarten mei koarting bestelle? Wurd Freon!

Oant 10 kaarten mei 10% koarting it stik bestelle en it Iepenloftspul Jorwert stypje? Wurd dan Freon foar 20 euro jiers. Freon wurde kin by it bestellen fan kaarten of troch te mailen nei info@iepenloftspuljorwert.nl.