kaartferkeap

kaarten ruilje

gasteboek

Oanmelde foar de nijsbrief

Us kaartferkeap is iepen!

www.iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop/   It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurking fan it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren haads...

It stik fan 2017

It Iepenloftspul Jorwert makket yn 2017 in multymediaal spektakel: It wûnderlike foarfal mei de hûn. Rûnom yn de Notaristún komme projeksjeskermen te stean. It publyk wurdt mei fideobylden meinommen yn de wrâld en yn de holle fan in jonge mei autisme. It wûnderlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurkin...

Tank foar 2016, op nei 2017!

Hâld dizze webside en ús social media yn 'e gaten foar nijs oer it stik dat wy yn 2017 spylje sille.

Nominaasje bêste byrol foar Lodewyk Riedhorst

By de útrikking fan de Gouden Gurbes op sneon 15 oktober yn Theater Sneek wie der in nominaasje foar Lodewyk Riedhorst. De sjuery hie him nominearre foar de Gurbe foar de bêste byrol.

Lêste wike Londen '68

Lêste kâns om Londen '68 te sjen! We spylje de foarstelling noch op tongersdei 22, freed 23 en sneon 24 septimber. Nei de lêste foarstelling op sneon 24 septimber spilet Paul the Pianoman yn it kafee.

Who is who yn Londen '68?

Yn Londen '68 kinne alle spilers alle rollen oannimme: man of frou, jong of âld, baas of wurknimmer, progressyf of konservatyf. De basis fan dizze kar fan regisseurs Tjerk Kooistra en Ekko de Bakker leit yn it idee dat elkenien eltse rol pakke kin en sa de wrâld feroarje kin, ast mar op it goeie momint op it goeie plak bist en dy oppenea...

Túnpreek Jorwert: Advokaat fan ’e Duvel

Op snein 18 septimber organisearret de tsjerklike gemeente Westerwert tegearre mei pioniersplak Nijkleaster de saneamde Túnpreek. Dy wurdt hâlden yn it dekôr fan it Iepenloft Spul Jorwert yn de notaristún efter it kafee. Dit jier hat it Iepenloftspul de titel ‘Londen 68’. Yn de Túnpreek wurdt yngien op de tem...

Foarstelling freed 9 septimber útferkocht

It giet hurd mei de kaarten foar Londen '68. De foarstelling foar freed 9 septimber is no ek útferkocht! 

Elkenien is gelyk yn Londen '68

Yn Londen '68 wurde 35 rollen spile troch 10 akteurs. Yn it stik oer de emansipaasjestriid fan froulju yn it Fordfabryk yn de Londenske wyk Dagenham yn 1968 kinne alle spilers alle rollen oannimme: man of frou, jong of âld, baas of wurknimmer, progressyf of konservatyf. Twa rollen hawwe just in oare foarm: haadpersoan Rita en har man Eddy w...

Kaarten mei koarting bestelle? Wurd Freon!

Oant 10 kaarten mei 10% koarting it stik bestelle, meidwaan oan de Freonerûnliedingen op tiisdei 6 septimber of tongersdei 22 septimber en it Iepenloftspul Jorwert stypje? Wurd dan Freon foar 20 euro jiers. Freon wurde kin by it bestellen fan kaarten of troch te mailen nei info@iepenloftspuljorwert.nl. 

Telefoanysk kaarten bestelle?

Wa't leaver even bellet om kaarten te bestellen kin op wurkdagen tusken 19:00 en 20:00 oere telâne op 06-31498946.

Tiisdei 30 augustus útferkocht

De foarstelling foar leden fan de Rabobank op tiisdei 30 augustus is útferkocht. Dêrom binne Raboleden ek wolkom op tiisdei 6 septimber. De oanbieding is te finen yn it blêd Dichterbij.

Notaristún wurdt Dagenham

Froulju nimme it stjoer oer harren eigen libben yn hannen yn en om it fabryk fan Ford yn de Londense wyk Dagenham. 

Wy draaie de rollen om

Yn Londen '68 hâldt haadpersoan Rita de man/frouferhâldingen tsjin it ljocht. En as wy nei ús eigen organisaasje sjogge, binne de rollen bêst tradisjoneel. Foarsitter Harry Kaspers: 'Wat soe it aardich wêze as wy hjir yn Jorwert dat patroan wat trochbrekke.' Dus: we sykje mannen foar de kostúmploech en f...

Brillen socht

Wy binne foar Londen '68 op syk nei brillen. En net samar brillen, mar brillen mei in Londen '68 look&feel! Hasto noch sa'n eksimplaar lizzen en meie wy dizze hawwe? Dan kinsto him ynleverje yn it kafee fan Jorwert, of stjoer him nei kafee Het Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27, 9023 AB Jorwert, t.a.f. Dianne Bonnema. Elt...

Iepenloftspul Jorwert spilet Londen ’68

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Londen ’68, in striid tusken de seksen. It is de Jorwerter bewurking fan de film Made in Dagenham. De premjêre is op sneon 27 augustus en der wurdt spile oant en mei sneon 24 septimber.  ‪It stik fan 2016 spilet him ôf yn 1968, yn Londen. Rita O’Grady wurket, lykas in protte ...

2 Gouden Gurbes foar Augustus!

Sneon 26 septimber waarden de Gouden Gurbes fan 2015 útrikt yn Theater Sneek. It Iepenloftspul Jorwert mocht twa Gurbes mei nei hûs nimme: Ekko de Bakker krige in Gouden Gurbe foar de foarmjouwing en Sybrecht Speerstra foar de bêste byrol as Mette Mai van Arken.  Ut it sjueryrapport: Ekko de Bakker - Augustus ...

Sneon 22 septimber útferkocht

Folle bak sneon 19-9, de lêste foarstellingsjûn is útferkocht!

Túnpreek

Snein 20 septimber is de jierlikse túnpreek yn de Notaristún. Dûmny Hinne Wagenaar fan de gemeente Westerwird basearret syn preek op it ferhaal fan Augustus. Bern meie klokliede, nei ôfrin is der kofje. De kollekte is foar stifting Make a Memory, fia de aksje Op 'e trapers for Make a Memory fan Jeltsj...

Augustus begjint om 20:00

Yn tsjinstelling ta wat der op betiid bestelde entreekaarten stiet, begjint Augustus 20.00 oere, ynstee fan om 20:30 oere. Op tagongskaarten dy't resint besteld binne, stiet de goeie oanfangstiid. Om ek rekken mei te hâlden: yn ferbân mei it waar kin der net altyd op it lân parkearre wurde en moatte besikers somtiden oan 'e dyk...

Wa is wa yn Augustus?

De personaazjes yn Augustus binne Bareld, Viola, Berber, Yfke, Karin, Bart, Katja, Mette Mai, Geart, lytse Geart, Steven en Ruth. Lês by 'ynformaasje' wa't wa is.

Saaklik netwurk De Parren

Under lieding fan Rients Schuddebeurs, direkteur fan ús haadsponsor Rabobank It Hearrenfean-De Gordyk, is troch it bestjoer fan it Iepenloftspul Jorwert it saaklik netwurk De Parren opsetten. It netwurk bestiet út bedriuwen dy't it Iepenloftspul Jorwert stypje. Sjoch foar mear ynfo by 'stipers'.

Besikers Iepenloftspul Jorwert yn Op 'e Skille

It stik fan dit jier, Augustus, giet oer famylje, wersjen en thúskommen. Janneke de Boer fan Op 'e Skille skriuwt yn 'e oanrin nei Augustus alle twa wiken artikels oer minsken dy't alle jierren in bytsje 'thúskomme' yn 'e Notaristún. 

Augustus begjint om 20.00 oere

De ôfrûne jierren begûnen de foarstellingen fan it Iepenloftspul Jorwert om 20.30 oere, mar Augustus begjint om 20.00 oere. Der is ien útsûndering: de premjêre op sneon 22 augustus begjint om 20.30 oere.

Iepenloftspul Jorwert spilet yn 2015 Augustus

It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier Augustus. It is de Jorwerter bewurking fan it stik August Osage County fan Tracy Letts. De premjêre is op sneon 22 augustus, de kaartferkeap set útein op sneon 30 maaie. Yn it stik komt it útinoar fallen gesin Westra nei it ynienen ferdwinen fan de heit wer ris byinoar. Hoewol’t it in...