kaarten

Yn 'e krante en op televyzje

Tongersdei 12 july

Yn 'e krante en op televyzje

De Leeuwarder Courant en GPTV wienen op besite by in repetysje. Lês hjir it artikel fan de LC en sjoch hjir it item fan GPTV.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert