Wy binne wer los!

Woansdei 12 april

Wy binne wer los!

It is alwer april en efter de skermen wurdt al drok wurke oan de foarstelling dy't yn septimber yn premjêre giet. Meikoarten kinne jo hjir en fia de social-mediakanalen lêze wat wy foar jo yn petto hawwe. De kaartferkeap sil nei alle gedachten ein maaie/begjin juny úteinsette. Noch efkes geduld dus!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert