kaarten

Wa is wa yn Augustus?

Woansdei 19 augustus

Wa is wa yn Augustus?

De personaazjes yn Augustus binne Bareld, Viola, Berber, Yfke, Karin, Bart, Katja, Mette Mai, Geart, lytse Geart, Steven en Ruth. Lês by 'ynformaasje' wa't wa is.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert