kaarten

'Vliegende' premjêre hân!

Snein 2 septimber

'Vliegende' premjêre hân!

Wat ha we justerjûn in 'vliegende' premjêre hân! De spilers fleagen oer it toaniel, de laits gisele oer de tribune. En it moaiste is: jûn wer! Der binne noch kaarten foar hjoed, 2 sept., 20.00. It stek giet om 19.30 oere los. En... it wurdt alwer moai waar!

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert