Utflein

Woansdei 28 septimber

Utflein

De Bohemianen binne wer útflein. Mar se binne net de ienigen... Yn in boppeste kret waard by it ôfbrekken dit fûgelkeunstwurkje fûn. En sa wurdt der tagelyk wer boud oan de takomst yn de tún.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert