kaarten

Túnpreek snein 16 septimber

Moandei 10 septimber

Túnpreek snein 16 septimber

De gemeente Westerwert noeget elkenien fan herte út foar de iepenloftpreek "In goede, minne of lilke preek?" op snein 16 septimber om 10.00 oere yn de Notaristún yn Jorwert. Foargonger is Ds. Hinne Wagenaar. Der is muzikale meiwurking fan fanfarekorps Ons Ideaal út Easterwierrum, ûnder lieding fan Menno Haantjes. Nei ôfrin is der kofje.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert