kaarten

Túnpreek snein 15 septimber

Woansdei 11 septimber

Túnpreek snein 15 septimber

Op snein 15 septimber is der wer in túnpreek yn de Notaristún. Jo binne fan herten wolkom om by dizze bysûndere preek te wêzen.

Tink om waarme klean en reinklean. It begjint om 10.00 oere. Foarôfgeand oan de preek meie de bern de Jorwerter klok liede (9.40 oere by de tsjerke).

Foargonger: ds. Hinne Wagenaar

Muzyk: blaasensemble û.l.f. Joke Krist

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert