kaarten

Túnpreek 17 septimber

Freed 15 septimber

Túnpreek 17 septimber

Op snein 17 septimber is der wer in túnpreek yn de notaristún.

Dit kear hat de preek de titel: 'It bjusterbaarlike foarfal fan de frou dy't miende dat se in hûn wie'. 
Jo binne tige wolkom om by dizze bysûndere preek oanwêzich te wêzen. 

Tink om waarme klean en om reinklean. It begjint om 10.00 oere. Bern meie foarôf (09.40 oere) klokliede en harren hûn, húsdier of leafste knuffel meinimme.

Foargonger: ds. Hinne Wagenaar.
Muzyk: Fanfare Wilhelmina út Easterein.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert