kaarten

Túnpreek

Freed 18 septimber

Túnpreek

Snein 20 septimber is de jierlikse túnpreek yn de Notaristún. Dûmny Hinne Wagenaar fan de gemeente Westerwird basearret syn preek op it ferhaal fan Augustus. Bern meie klokliede, nei ôfrin is der kofje.

De kollekte is foar stifting Make a Memory, fia de aksje Op 'e trapers for Make a Memory fan Jeltsje Kramer-Tamminga, Sepkje van der Vegt-Tamminga en Laura Cook. Oanfang: 10:00 oere.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert