kaarten

Tiisdei 9 en tongersdei 11 gjin foarstelling

Snein 7 septimber

Fanwege it slimme ûngelok yn Jorwert ôfrûne freed ha wy, yn oerlis mei ferskate belutsenen, besletten dat we dizze wike oant en mei tongersdei gjin foarstellingen spylje. We sette wer útein mei Maraton op freed 12 septimber.

Foar elk dy't kaarten hat foar 5, 6, 9 of 11 septimber betsjut dat dat dy foarstelling letter spile wurdt. As folget: 

freed 5 septimber   > freed 26 septimber (let op: we sette útein om 20.00 oere!)

sneon 6 septimber  > sneon 27 septimber (let op: we sette útein om 20.00 oere!)

tiisdei 9 septimber  > tiisdei 23 septimber (let op: we sette útein om 20.00 oere!)

tongersdei 11 septimber (bedriuwsjûn) > snein 14 septimber (let op: we sette útein om 20.00 oere!)

 

Wy ha besocht om elk dy't kaarten kocht hat foar ien fan dizze foarstellingen berjocht te dwaan.

 

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert