kaarten

Technyk arrivearre yn 'e tún

Woansdei 4 augustus

Technyk arrivearre yn 'e tún

De fakânsje foar de spilers is hast alwer oer. No freed (6 augustus) sette se wer útein mei de repetysjes. En dat kin dan mei it echte ljocht en lûd! Want sa't we yn ús lêste nijsbrief al skreaunen, ek yn de fakansje wurdt der yn de tún drok wurde. Sa binne de jongens fan de technyk dizze wike úteinsetten mei harren bouerij. En dat betsjut kabels, kabels en kabels. En fansels lampen, ljochten, lûdsfersterking en mear fan dat soarte fan saken. Allegear om der foar te soargjen dat jo It Feest aanst op syn moaist belibje kinne.
 
Noch gjin kaarten kocht? It kin noch hieltyd fia dizze webside. Mar wês der by, want it giet hurd.
 
We hâlde jo de kommende wiken op de hichte fan de ûntwikkelings yn de tún! 
© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert