kaarten

Tank!

Moandei 2 oktober

Tank!

Tank foar de leave wurden
Tank foar de kompliminten
Tank foar de oprjochte reaksjes
Tank oan al ús taskôgers, tank dat jimme derby wiene!

Wy treffe jim, ek yn 2018, ûnder de parrebeam!

Mei út namme fan,
Sjoukje, Sjoerd, Fenna, Chantal, Doete, Lodewijk, Popke, Sybrecht & Bauke, Tjerk & Ekko, Jildou en Bestjoer Iepenloftspul Jorwert.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert