kaarten

Spitigernôch is de foarstelling fan 6 sept. ôflast

Freed 6 septimber

Spitigernôch hawwe wy krekt it beslút nimme moatten om de foarstelling fan 6 septimber ôf te lassen. De foarstelling wurdt ferskood nei de reservejûn: snein 8 septimber om 20.00 oere. Kinne jo perfoarst net, besykje dan jo kaart te ruiljen op ús webside: https://www.iepenloftspuljorwert.nl/kaarten-ruilje
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert