kaarten

SPITIGERNÔCH DE FOARSTELLING FAN 24 SEPT. ÔFLAST

Tiisdei 24 septimber

Spitigernôch hawwe wy krekt it beslút nimme moatten om de foarstelling fan 24 septimber ôf te lassen. De foarstelling wurdt ferskood nei de reservejûn: woansdei 25 septimber om 20.00 oere. Kinne jo perfoarst net, besykje dan jo kaart te ruiljen op ús webside: https://www.iepenloftspuljorwert.nl/kaarten-ruilje

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert