kaarten

Simmerwurk: dekôrbou

Tongersdei 29 july

Simmerwurk: dekôrbou

It Iepenloftspul Jorwert hat al jierren in trouwe bouploech. Ek dit jier binne de mannen by heechsimmer wer drok oan it wurk, dit jier foar it dekôr foar 'It Feest'. En ek de tribune stiet al! 
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert