kaarten

Resinsjetiid

Moandei 3 septimber

Resinsjetiid

Wat skriuwe de kranten oer De Goede, de Minne en de Lillike? Leeuwarder Courant: 'In weach oan kreative ynfallen spielt oer it toaniel' en 'Net allinne yn de tekst, mar ek mei it spyljen rikt Jorwert sa no en dan nei grutte komyske hichten'. Friesch Dagblad: 'In slagge klucht, der falt in soad te laitsjen'. Sjoch by de knipsels om de hiele resinsjes te lêzen.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert