kaarten

Repetysjes

Sneon 2 july

Repetysjes

We binne alwer in skoft yn de tún oan 'e gong. Hjoed hawwe we de earste foto's op de site setten. De muzyk, it spyljen, de PR...alles rint sa moai as wat. Kom gau werom op de site om it lêste nijs te lêzen oer it paad nei Bohemia. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert