kaarten

Reinde it dan? Neat fan fernommen - Op 'e Skille

Tongersdei 2 septimber

Reinde it dan? Neat fan fernommen - Op 'e Skille

Hinne Bokma fan Op 'e Skille wie by de premiere en die ferslach.


Dweiltrochwiet diene de spilers fan Jorwert wat der fan harren ferwachte waard. Spylje. En hoe. Wat in talint dêr yn de notaristún. Wat in aksje. Oardel oere lang sieten de minsken op it puntsje fan de stoel. Reinde it? Neat fan fernommen.
Pas nei ôfrin fan de foarstelling krigen de Jorwertgongers yn de smizen hoe wiet se wol net wiene. 

Lês it hiele artikel by it kopke knipsels.
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert