Provinsje stipet Jorwert

Tongersdei 31 jannewaris

Provinsje stipet Jorwert en set nij belied foar iepenloftspullen op Yn goed oerlis hawwe de provinsje, de gemeente Littenseradiel, de Rabobank It Hearrenfean en it bestjoer fan it Iepenloftspul Jorwert in oplossing fûn foar it earder ûntstiene tekoart fan dit evenemint. It Kolleezje hat tagelyk besletten om foar de nije kultuerperioade 2009-2012 nij belied foar iepenloftspullen op te setten. Alle bestjoeren wurde útnoege om oer in mearjierrich perspektyf yn petear te gean mei de provinsje. Foarútrinnend dêrop kinne alle iepenloftspullen al yn 2008 ta in bedrach fan € 5000 in berop dwaan op it provinsjaal budzjet foar nije inisjativen. Sa is it foarstel dat it Kol-leezje fan Deputearre Steaten oan Provinsjale Steaten foarleit. Op dizze wize jout it kolleezje útfiering oan it koalysjeakkoart dêr’t ek op it mêd fan kultuer mear romte is foar nije inisjativen. Yn in earder skriuwen oan Deputearre Steaten jouwe de bestjoeren fan de iepenloftspullen oan dat dêr ambysje ta is. It totale tekoart fan Jorwert is fêststeld op € 170.000. Deputearre Steaten stelle de steaten foar ienmalich € 65.000 beskikber te stellen, Boargemaster en Wethâlders fan de gemeente Littenseradiel stelle de gemeenteried út in bedrach fan € 20.000 beskikber te stellen. De Ra-bobank It Hearrenfean hat besletten it restearjende tekoart rinte- en ôflossingsfrij te meitsjen. It Iepenloftspul Jorwert draacht fansels ek sels by oan it werombringen fan it tekoart en hat de begrutting ek foar de kommende jierren al flink bysteld. Foar mear ynformaasje kinne jo skilje mei de ôfdieling Kommunikaasje fan de provinsje Fryslân, till. 058 292 5735. Dit parseberjocht is ek te finen op Internetside www.fryslan.nl.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert