kaarten

Preview 9 july 2022

Moandei 11 july

Preview 9 july 2022

Sneon wie de preview foar ús eigen meiwurkers.
De spilers lieten in tal sênes sjen, sadat de meiwurkers in goed byld krigen fan wat der allegear al oant no ta prestearre is. De spilers repetearje hjoed en moarn noch en dan kinne se genietsje fan in fertsjinne fakânsje. Underwilens wurdt der flink trochwurke troch ûnder oaren de bouploech, kostúmûntwerper ensfh.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert