kaarten

Popkes comeback yn 'e notaristún

Woansdei 2 augustus

Popkes comeback yn 'e notaristún

Op 'e Skille hie in moai fraachpetear mei Popke van der Zee. Popke spilet nei 14 jier wer mei yn Jorwert.  

Hy hat niget oan in protte dingen en dielt dit graach mei oaren, de ûnderwizer sit noch earne yn him ferstoppe: ,,Ik bin earder mei it prachtige wurk as learaar ophâlden om my yn alle frijheid ferrasse te litten troch wat der op myn paad komt. En dat slagget aardich.” 

Lês it fraachpetear mei Popke van der Zee.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert