'On y va tous'

Moandei 23 septimber

'On y va tous'

Dat wie it, dat is it, dat wie de Kloklieder fan Nij Daam... We ha moaie tiden hân yn de tún, mei folle tribunes en entûsjaste minsken. Dankewol, dankewol. Wy lûke it stek om Nij Daam wer ticht, romje op, nimme even fakânsje en sille dan wer los mei de tariedings foar 2014. Graach sjogge wy jim dan wer. Noch even neigenietsje kin mei de foto's op dizze webside of yn it gasteboek! Oant sjen en nochris tank foar in prachtjier. On y va tous!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert