kaarten

Oant takom jier ûnder de parrebeam!

Woansdei 30 septimber

Oant takom jier ûnder de parrebeam!

It sit der op foar dit jier...Wy sjogge werom op in prachtige (spyl)perioade, wêryn't we learden te genietsjen fan it hjir, it no, en net dwaande te wêzen mei moarn en letter. Mar oer ien ding yn it 'letter' binne wy it iens: Graach oant takom jier ûnder de parrebeam! Wat dochsto yn de Tuskentiid?

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert