kaarten

Noch oardel wike oant de premiêre...

Snein 15 augustus

Noch oardel wike oant de premiêre...

De repetysjes op de moaie simmerjûnen yn de Notaristún fleane om. Dêrmei komt de premiêre fan 'It Feest' ek hieltyd tichterby.
Sjoch foar in ympresje fan de repetysje fan 12 augustus by de foto's.
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert