kaarten

Net te min Minnes!

Sneon 18 augustus

Net te min Minnes!

Yn Fryslân en omkriten binne in protte Minnes! Der hawwe har moai wat mannen melden dy't yn 'e kunde komme wolle mei harren nammegenoat yn it Iepenloftspul Jorwert fan dit jier. De Minnes dy't harren as earste melden hawwe, en dêrmei frijkaarten wûn hawwe, en de Minnes dy't koarting krije, hawwe berjocht krigen.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert