Mem en dochter tegearre op 'e planken

Tongersdei 18 july

Mem en dochter tegearre op 'e planken

Yn 'e Skille fan dizze wike in moai petear mei Wiepkje Castelein en Yke Koopmans. Mem en dochter dy't dit jier foar it earst tegearre op 'e Jorwerter planken steane. Lês hjir it folsleine ferhaal: www.iepenloftspuljorwert.nl/knipsels.php

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert