kaarten

Meie wy jim foarstelle: Monica Saloonsky

Sneon 25 augustus

Meie wy jim foarstelle: Monica Saloonsky

 Yn 'e rige 'meie wy jim foarstelle?' hjoed: Monica Saloonsky. Monica Saloonsky wurdt spile troch Jelly Dekker (Sybrecht Speerstra).

 

Monica Saloonsky is de eigener fan de Saloon yn Great Pear Tree City. Omdat se wend is inkeld mei manlju om te gean, hat se de wyn der flink ûnder.

Jelly hat folle faker meispile yn de tún, mar kin de rol en alle hannelingen net goed oan. Sy hat in los-fêstrelaasje mei de regisseur, en dat makket alles net makliker.

 

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert