kaarten

Meie wy jim foarstelle: Meile Schuurman

Woansdei 29 augustus

Meie wy jim foarstelle: Meile Schuurman

Yn 'e rige 'meie wy jim foarstelle?' hjoed: Meile Schuurman. Meile Schuurman wurdt spile troch Wybe Koldijk. 

Meile Schuurman is de skiedend regisseur fan it Iepenloftspul. Hy woe ôfskied nimme mei syn favorite sjenre en skreau dêrom in western. Hy fernimt sels mar alte goed dat dit ien stap te fier wie. It stik is krekt net spannend, net komysk en hat rare wendingen. Hy hâldt, tsjin better witten yn, de moraal heech. Mar giet it him wol om it stik, of hat ek hy in dûbele aginda?

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert