kaarten

Meie wy jim foarstelle: Marius de Boer

Woansdei 29 augustus

Meie wy jim foarstelle: Marius de Boer

 Yn 'e rige 'meie wy jim foarstelle?' hjoed: Marius de Boer. Marius de Boer wurdt spile troch Oane Swart.


Marius de Boer is baas bouploech, mar wurdt dêrnjonken ek foar al it oare wurk ynset. Hy fersoarget de rekwisiten, it dekor, is ynstekker, en efter de skermen helpt er spilers mei wannear’t se op moatte.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert