kaarten

Meie wy jim foarstelle: De Minne

Tiisdei 21 augustus

Meie wy jim foarstelle: De Minne

Yn 'e rige 'meie wy jim foarstelle?' hjoed: De Minne. De Minne wurdt spile troch Eelke van der Vegt (Wim van der Laan).

 
De Minne is in cowboy dy’t de oertreffende trep fan gemienens is. Roekeleas, direkt en wreed giet er op syn doel ôf. Nimmen sparjend. Eelke is de lieder fan de groep en besiket safolle mooglik alles en elkenien byelkoar te hâlden. Mar docht er dat foar de groep, of eins benammen foar himsels?
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert