kaarten

Knippe en plakke foar de bouploech

Tongersdei 25 juny

Knippe en plakke foar de bouploech

It is net allegear grut materieel foar de mannen fan de bouploech fan it Iepenloftspul Jorwert. 
Somtiden wurdt der ek nifele yn 'e tún... Sjoch by de foto's foar in yndruk fan de dekôrbou.
© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert