Kaarten ruilje?

Tiisdei 17 augustus

Kaarten ruilje?

Jo ha jo kaarten kocht foar It Feest, mar no docht bliken dat de datum
dochs net de meast geskikte is? Kaarten ruilje kin fan no ôf fia dizze
webside. Jo kinne jo kaarten oanbiede en freegje om kaarten foar de
jûn fan jo kar. Sjoch ûnder 'kaarten ruilje'.
 
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert