kaarten

It Foarfal yn de media

Moandei 4 septimber

It Foarfal yn de media

Sneon 2 septimber wie de premjêre fan It Foarfal. In greep út de resinsjes yn de regionale media.

Sietse de Vries | Ljouwerter Krante

"Bjusterbaarlik, oangripend, komysk"

"In aktearprestaasje fan komsa"

"Dy Ingelske foarstelling, en de bewurking dy't Tjerk Kooistra dêr wer fan makke hat, binne sels sa goed dat it sizzen 'it boek wie better' diskear aboslút net opgiet"

★★★★

Nei de resinsje fan de Ljouwerter Krante

Jelte Albada | Friesch Dagblad

“Haanstra foarmet in moai koppel mei de sterk spyljende Doete Stenekes as juf Nynke"

“Hy (Bauke – Kristian) kriget help fan grutte LED-skermen dy’t moai yntegrearre ús blik op syn ynerlike wrâld fersterkje”

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert