kaarten

In Jorwerter debút: "Bêst oanpoatsjen"

Moandei 21 augustus

In Jorwerter debút:

De rol fan de autistyske jonge is it debút fan Bauke Klaas Haanstra yn de Jorwerter
Notaristún: ,,Ik fyn it hjir machtich,it is leuk, wy hawwe as spilers in protte ynspraak en wy fiele ús allegear oe sa ferantwurdlik."  

Lês it fraachpetear yn Op 'e Skille mei Bauke Klaas Haanstra

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert