Iepenloftspul Jorwert op de Fryske Music Night!

Moandei 21 novimber

Iepenloftspul Jorwert op de Fryske Music Night!

Sneon 26 novimber stienen Wybo Smids, Jorrit Laverman en Jelmer van der Sluis as ôffeardigen fanút Bohemia op it poadium by de Fryske Music Night! De line-up liigde der net om: sa stienen se ynienen tusken Willeke Alberti en Elske de Wall... Bohemia-ynfalgitarist Bonne van der Wal siet boppedat yn de band dy't al dy artysten sneon begeliedde.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert