Grut, grutter, grutsk!

Moandei 5 septimber

Grut, grutter, grutsk!

Sneintejûn nei de foarstelling stie de grutte Roelof efkes yn it skaad fan ien fan syn bandleden.
De Grutte Jelmer Haringsma wie de man dy jûn. Nei ôfrin kaam der jeugd nei de backstage romte om him in 'handtekening' te freegjen. Dit momint waard fansels fêstlein troch de grutte Enno mei syn grutte iPhone....en Jelmer...ja grut, grutter grutsk!!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert