kaarten

Gouden Gurbe foar bêste byrol!

Moandei 10 oktober

Gouden Gurbe foar bêste byrol!

Wat in moaie jûn hawwe wy juster belibbe by de útrikking fan de Gouden Gurbes. Nominearre foar de bêste foarmjouwing en as klap op de fjoerpylk wûn Mayte Veenstra de Gouden Gurbe foar de bêste byrol. We binne tige grutsk op har en it hiele team, fan herte lokwinske!!!
Ek de lokwinsken foar alle oare winners fan de Gouden Gurbes mei harren prachtige prestaasjes.
© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert