kaarten

Gouden Gurbe 2017

Moandei 23 oktober

Gouden Gurbe 2017

Gouden Gurbe 2017
Fan dit plak ôf wolle wy al ús taskôgers, de Gouden Gurbe sjuery, de lekensjuery, de NDC Mediagroep en yn ‘t bysûnder de
kultuerredaksje fan de Ljouwerter Krante tank sizze: TANK!

  • Nominearre Bêste Foarmjouwing
  • Nominearre Bêste Foarstelling
  • Winner Bêste Haadrol: Bauke Klaas Haanstra
  • Winner Publykspriis 2017

🍐 Wy treffe jimme, ek yn 2018, ûnder de parrebeam!

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert