Frijwilliger Tryntsje van der Meer yn Op 'e Skille

Tongersdei 31 augustus

Frijwilliger Tryntsje van der Meer yn Op 'e Skille

"Ik kin my noch in man herinnerje yn in túnstuoltsje, mei in broadsje, in krante en in termoskanne by him en dy sei tsjin my ‘Juster wiene wy te let, ik sei tsjin ‘e frou; set my hjir mar del, dan bin ik de earste’."

Lês diel 4 yn Op 'e Skille 2017: Tryntsje van der Meer

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert