kaarten

Fakânsje

Sneon 14 july

Fakânsje Elkenien is útflein, opstapt, fuortriden of yn in noflike stoel delfallen om thús wer op krêften te kommen, mar sommigen binne daliks wer yn in oare rol stapt. Hjir sjogge jo Sjoerd van Beem (mei mikrofoan) en Tjerk Kooistra op de spulwikemoandei yn aksje.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert