kaarten

Ekstra jûn Raboleden

Snein 24 augustus

Ekstra jûn Raboleden

Omdat de Rabobank ús haadstiper is, kinne harren leden met koarting nei Maraton. De earste jûn foar Raboleden op 26 augustus is útferkocht, dêrom ha we in twadde jûn foar de Raboleden iepenset: 2 septimber. As lid fan de Rabobank kinne jo no dus kaarten keapje foar dizze jûn. De spesjale koartingskoade fine jo yn 'Dichterbij', it ledeblêd fan de bank.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert