kaarten

Ekstra foarstellings op 22 en 24 september!

Snein 29 augustus

Ekstra foarstellings op 22 en 24 september!

'It Feest' is in grut sukses...Alle foarstellings binne útferkocht. Dêrom is besletten om twa ekstra foarstellings te spyljen. En wol op woansdei 22 en freed 24 september. De kaartferkeap is útein setten!

At je kaarten kocht ha, mar it past jo net mear op dy jûn, dan kinne jo de kaarten besykje te ruiljen fia ús ruilsysteem op dizze side. Sjoch dêrfoar by 'kaarten ruilje'.
© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert