Ekstra foarstelling 26 septimber

Moandei 18 septimber

Ekstra foarstelling 26 septimber

De lêste 6 foarstellingen binne folslein útferkocht. Wy wolle eltsenien dochs noch de gelegenheid jaan in bjusterbaarlike jûn yn de Jorwerter Notaristún te belibjen.

Op 26 septimber is der, opnij, in ekstra foarstelling fan 'It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht'. 

Mis it net, de kaarten foar de foarstelling binne no te keap fia dizze webside of tusken 19.00-20.00 oere op tillefoannûmer 06-314 089 46.  

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert