kaarten

Ek Rabobank ledekoarting foar 2 septimber

Woansdei 30 augustus

Ek Rabobank ledekoarting foar 2 septimber

Kommend wykein is it dan sa fier, It Foarfal yn premjêre: Us spilers binne der klear foar en hawwe der o sa'n nocht oan!

De Rabobank-jûn op 5 septimber is folslein útferkocht, mar woene jo dochs graach gebrûk meitsje fan de spesjale Rabobank ledekoarting? Dat kin: Sneon 2 septimber kinne jo ek gebrûk meitsje fan dizze aksje.

Foar it bestellen fan kaarten: https://www.iepenloftspuljorwert.nl/kaartverkoop/

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert