De trailer!

Tiisdei 13 augustus

De trailer!

En hjir is ie dan: de trailer fan de Kloklieder fan Nij Daam. Mei tank oan Enno Feenstra dy't de bylden makke en Wybo Smids dy't tekene foar de montaazje. De trailer jout in moaie yndruk fan it stik fan dit jier. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert